Start dětí: 10:00

Prezentace: V místě startu pátek 10. 5. 2019 v čase 18:00 20:00 a 11. 5. 2019 v čase 7:00-9:00.

Podmínky závodu:

Účastník svou registrací vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

– bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla

– závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou

– bude dodržovat pravidla fair-play

– v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu

– mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu

– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě

– souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu, než je výše uvedené

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

V ceně startovného je pitíčko a drobné dárky

  • Cena startovného 50 Kč
  • Startovné s nárokem na tričko je nutné uhradit do 26. 4. 2019 převodem na účet: 670100-2211059386/6210
  • Termín na zaplacení startovného bez trička je do 9. 5. 2019.
  • Cena startovného v den závodu 100 Kč
  • V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...)
  • Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.
  • Po celou dobu závodu bude připravena zdravotní služba.
  • Upozorňujeme na nebezpečí možné krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.

Kategorie:
Zařazení do kategorií rozhoduje rok narození! Každé dítě bude mít chip na startovním čísle.

Start dětí do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Prohlášení a souhlas za dítě při registraci na místě si můžete předem vyplnit zde.

Jen pro nejdelší trať jsou kategorie podle věku a ještě rozdělení kluci, holky.
Děti ročník (6-7 let)
Děti ročník (8-9 let)
Děti ročník (10-11 let)
Děti ročník (12-13 let)
Děti ročník (14-15 let)

Ostatní tratě zůstanou stejné bez rozdilu věku, jak si kdo vybere i v den závodu. Tak jako minulý ročník.
DA - děti ročník (3-6 let)
DB - děti ročník (7-15 let)

Ceny:
Každé dítě dostane medaili. Pro první tři v každé kategorii, věcné ceny.

Výsledková listina závodu bude průběžně vyvěšena v prostoru cíle.